technical Guruji

Geeky Ranjit

Tech Burner

Techno Ruhez

TechBar

Sharmaji Technical

Technical Sagar

C4ETECH

IGYAAN

Trakin Tech

swipe up to read more about these best tech youtubers